Slide toggle

Have a Question?

+302108828072

Terms & Conditions

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Εισαγωγή

Ο ιστοχώρος www.sroom.gr είναι το ηλεκτρονικό κατάστημα διαδικτυακής πώλησης προϊόντων μέσω του οποίου ασκούμε εμπορία από απόσταση αγαθών, συμμορφούμενοι στις επιταγές του νόμου και την κείμενη νομοθεσία. Οι παρόντες όροι χρήσης αφορούν μόνο σε συναλλαγές που εκτελούνται μέσω του ιστοχώρου www.sroom.gr  της επιχείρησης με την επωνυμία Μπαλαγιάννη Χρυσάνθη Α., με διακριτικό τίτλο  Sroom και έδρα Πατησίων 136 & Κεφαλληνίας, 49 Αθήνα. Η χρήση της ηλεκτρονικής ιστοσελίδας από τον επισκέπτη προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη συμφωνία του με τους παρακάτω όρους χρήσης. Ο επισκέπτης οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους αυτούς πριν την χρήση των υπηρεσιών του διαδικτυακού τόπου και σε περίπτωση που δεν συμφωνεί εν όλω ή εν μέρει με τους όρους αυτούς, οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου τους και να απόσχει από οποιαδήποτε ενέργεια, αλληλεπίδραση, πρόσβαση, συναλλαγή και χρήση του παρόντος ιστοχώρου. Οι παρόντες όροι ενδέχεται να τροποποιηθούν. Για τον λόγο αυτό, ο επισκέπτης καλείται να τους ελέγχει συχνά, καθώς οι όροι που βρίσκονται σε ισχύ κατά την κατάρτιση της σύμβασης είναι και οι εφαρμοστέοι. Μόνη η ανάρτηση όρων στην παρούσα ιστοσελίδα και σε κάθε άλλο σημείο του ιστοχώρου, πληροί τις προϋποθέσεις  ενημέρωσης των χρηστών για οποιεσδήποτε αλλαγές στους όρους. Η χρήση της ιστοσελίδας www.sroom.gr συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη εκ μέρους του επισκέπτη αποδοχή των όρων αυτών, ακόμη και μετά τις όποιες τροποποιήσεις.

Γενικοί όροι

Κάθε επισκέπτης, χρήστης ή/και πελάτης του ηλεκτρονικού καταστήματος που λειτουργεί στον ιστοχώρο www.sroom.gr πριν την πρόσβαση, περιήγηση και την με οποιονδήποτε τρόπο χρήση του παρόντος ιστοχώρου, δηλώνει σαφώς, ρητώς και ανεπιφύλακτα ότι αποδέχεται πλήρως τους όρους χρήσης και λειτουργίας του ιστοχώρου καθώς και κάθε άλλο όρο που πληροί τις προϋποθέσεις του νόμου και μπορεί να βρίσκεται εντός του παρόντος διαδικτυακού τόπου, πέραν του παρόντος κειμένου, αποκλειστικά και μόνο στις εξής θέσεις: αποστολές και επιστροφές, τρόποι πληρωμής και πολιτική απορρήτου (οι παρόντες όροι με την προσθήκη των όρων που βρίσκονται στις παραπάνω θέσεις συναπαρτίζουν τους όρους συναλλαγών με το www.sroom.gr). Παρακαλούμε όπως διαβάσετε προσεκτικά τους όρους που ακολουθούν καθώς και τους λοιπούς ως άνω όρους προτού προβείτε σε οποιαδήποτε ενέργεια, αλληλεπίδραση, πρόσβαση, συναλλαγή και χρήση του παρόντος ιστοχώρου και όπως συμμορφώνεστε με αυτούς.

Η πρόσβαση και η χρήση του παρόντος ιστοχώρου από οποιονδήποτε επισκέπτη διέπεται από τους όρους χρήσης και λειτουργίας του ιστοχώρου. Οι συναλλασσόμενοι με το ηλεκτρονικό μας κατάστημα, οι απλοί επισκέπτες και όλοι εν γένει οι χρήστες του παρόντος ιστοχώρου, αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους παρόντες προδιατυπωμένους όρους και τους όρους συναλλαγών εν γένει του www.sroom.gr. Η αποδοχή των όρων τεκμαίρεται αμάχητα αφ’ ης στιγμής οι όροι αυτοί ενυπάρχουν σε εμφανές σημείο και η πρόσβαση σε αυτούς υποδεικνύεται  και διευκολύνεται με πρόσφορα, κατά τα συναλλακτικά ήθη, μέσα. Οι όροι που περιέχονται στον παρόντα ιστοχώρο, οι οποίοι έχουν διατυπωθεί εκ των προτέρων για μελλοντικές συμβάσεις (γενικοί όροι των συναλλαγών), δεσμεύουν τον καταναλωτή, καθ’ όσον πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου, υποδείχτηκε, δηλαδή, η ύπαρξή τους από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα και δόθηκε η δυνατότητα στον καταναλωτή όπως λάβει πραγματική γνώση του περιεχομένου τους. Η συναλλαγή με το ηλεκτρονικό κατάστημα www.sroom.gr συνιστά αυτόματη, ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων συναλλαγών εν γένει.

Για την επιτυχή σύναψη έγκυρης σύμβασης με το ηλεκτρονικό μας κατάστημα, οι χρήστες του παρόντος ιστοχώρου αποδεχόμενοι τους όρους υποχρεούνται να παρέχουν με ακρίβεια τα πλήρη και αληθή στοιχεία τους που ζητούνται. Η σύμβασή σας με το ηλεκτρονικό κατάστημα, θεωρείται κατηρτισμένη αποκλειστικά και μόνο αφ’ ης στιγμής λάβετε σχετικό e-mail «επιβεβαίωσης παραγγελίας» και περατώνεται με την παράδοση των προϊόντων στη συνεργαζόμενη εταιρεία ταχυμεταφορών προς αποστολή. Οι συμβαλλόμενοι με το ηλεκτρονικό μας κατάστημα παρέχουν υποχρεωτικά έγκυρο e-mail τους κατά την παραγγελία προϊόντων.

Για οποιοδήποτε ζήτημα, αναγκαία διευκρίνιση, καθοδήγηση ως προς την επιλογή μεγεθών, χρωμάτων ή διαστάσεων και κάθε θέμα σχετικό με τη χρήση και λειτουργία του www.sroom.gr, τις παρεχόμενες υπηρεσίες και τους όρους χρήσης και συναλλαγών, μπορείτε να απευθύνεστε στο τηλ. 2108828072 ή στο e-mail …………………… Η ομάδα μας βρίσκεται δίπλα σας, πριν αλλά και μετά την παράδοση των προϊόντων, έτοιμη να σας λύσει οποιοδήποτε πρόβλημα και απορία. Στο ίδιο ως άνω τηλέφωνο και email (2108828072 και …………………….. αντίστοιχα) μπορείτε να αναφέρετε οποιοδήποτε παράπονο σχετικά με τις υπηρεσίες μας.

Ευθύνη και συναφή θέματα

Δεν ευθυνόμαστε για ελλείψεις στη διαθεσιμότητα προϊόντων από λόγους ανωτέρας βίας, καιρικών φαινομένων, πυρκαγιά, απεργίες προμηθευτών, παράνομη συμπεριφορά τρίτων και εν γένει λόγους μη δυνάμενους να αποδοθούν σε υπαιτιότητά μας. Βάσει της έγκυρης, μεταξύ ημών καταρτισθείσας σύμβασης, υποχρεούμαστε να παραδώσουμε τα παραγγελθέντα προϊόντα με τις συνομολογημένες ιδιότητες και χωρίς πραγματικά ελαττώματα, ευθυνόμενοι σε αντίθετη περίπτωση κατ’ άρθρα Α.Κ. 534 επ..

Δεν ευθυνόμαστε για τυχόν προσωρινή ή μόνιμη αδυναμία παροχής υπηρεσιών και για καθυστερήσεις στην αποδοχή και εκτέλεση των παραγγελιών και παράδοση των παραγγελθέντων προϊόντων από λόγους μη δυνάμενους να αποδοθούν σε υπαιτιότητά μας, όπως ενδεικτικά (και όχι περιοριστικά) λόγους ανωτέρας βίας, ακραία καιρικά φαινόμενα, φυσικές καταστροφές, καταστάσεις ανάγκης, απεργίες, πυρκαγιά, δυσλειτουργίες των συνεργαζομένων εταιρειών ταχυμεταφορών, τυχαία χειροτέρευση ή καταστροφή των προϊόντων πριν την παράδοση στον χρήστη και αφότου δοθούν για αποστολή, παράνομες παρεμβάσεις του αντισυμβαλλομένου ή τρίτου, δυσλειτουργία του παρόχου Επεξεργασίας Διαδικτυακών Πληρωμών (Τράπεζα), εσφαλμένη παροχή στοιχείων εκ μέρους του χρήστη και γενικά για κάθε περιστατικό που εμποδίζει την ομαλή εκπλήρωση των συμβατικών μας υποχρεώσεων. Η ευθύνη μας περιορίζεται στις εκ της συμβάσεως με τον καταναλωτή ανειλημμένες υποχρεώσεις και θα καταβάλλουμε πάσα δυνατή προσπάθεια να ανταποκριθούμε σε αυτές, μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα. Προκειμένου να καταστεί εφικτή η παράδοση των παραγγελιών στους πελάτες μας, παραδίδουμε τα παραγγελθέντα προϊόντα στη συνεργαζόμενη εταιρεία ταχυμεταφορών προς αποστολή, παρέχοντας σε αυτήν τις απαραίτητες πληροφορίες, μεταξύ άλλων τα αναγκαία στοιχεία του παραλήπτη – αντισυμβαλλομένου. Η εταιρεία με την οποία συνεργαζόμαστε είναι η ACS courier. Βασει των όρων του παρόντος, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για κάθε τυχόν ζημία του χρήστη ή του παραλήπτη ή τρίτου που μπορεί να προκαλέσει η παράδοση των παραγγελθέντων προϊόντων από τη συνεργαζόμενη εταιρεία ταχυμεταφορών, σε πρόσωπο διαφορετικό του αντισυμβαλλομένου, εφόσον το πρόσωπο αυτό κατοικεί ή εργάζεται ή διαμένει στην οικία ή το χώρο εργασίας του χρήστη ή οποιονδήποτε άλλο χώρο υποδεικνύει ο αντισυμβαλλόμενος χρήστης των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού μας καταστήματος ως τόπο παράδοσης των παραγγελθέντων προϊόντων και τη σχετική ευθύνη αποδέχεται και φέρει ο χρήστης.

Μετάθεση κινδύνου: Στις συμβάσεις που καταρτίζονται μέσω του ηλεκτρονικού μας καταστήματος, κατά τις οποίες αποστέλλουμε τα προϊόντα στον καταναλωτή, ο κίνδυνος απώλειας ή βλάβης των αγαθών μετατίθεται στον καταναλωτή, όταν αυτός ή κάποιο τρίτο μέρος το οποίο ορίζεται σχετικά από τον καταναλωτή και είναι διάφορο του μεταφορέα έχει αποκτήσει τη φυσική κατοχή των αγαθών. Εντούτοις, ο κίνδυνος μετατίθεται στον καταναλωτή άμα τη παραδώσει στον μεταφορέα, εάν ο μεταφορέας έχει ενταλθεί από τον καταναλωτή να μεταφέρει τα αγαθά και η εν λόγω επιλογή δεν προσφέρθηκε από εμάς, με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων του καταναλωτή έναντι του μεταφορέα.

Ευθύνη για παρενέργειες και ζημίες από τη χρήση παραγγελθέντων προϊόντων που οφείλονται σε λανθασμένη επιλογή προϊόντων από τον χρήστη, απρόσεκτη ή λανθασμένη χρήση των προϊόντων βαρύνουν αποκλειστικά αυτόν. Η ευθύνη μας στην περίπτωση ελαττωματικού προϊόντος περιορίζεται στην υποχρέωση αντικατάστασης αυτού, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του νόμου και τηρηθούν οι όροι της πολιτικής επιστροφών μας.

Τηρώντας υψηλά πρότυπα επαγγελματικής ακεραιότητας, παρέχουμε στον υποψήφιο πελάτη μας όλες τις ουσιώδεις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα μας, οι οποίες συνοδεύονται και από πολλές φωτογραφίες που απεικονίζουν ρεαλιστικά το κάθε επιμέρους προϊόν, πλήρη ενημέρωση για τα δικαιώματά του ως καταναλωτής και άρτια πληροφόρηση για τους γενικούς και ατομικούς όρους συναλλαγών προκειμένου να λάβει τεκμηριωμένη απόφαση προτού συμβληθεί με το ηλεκτρονικό μας κατάστημα.